Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku

Klub Integracji Społecznej

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W OLSZTYNKU

Nazwa jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku

Adres

11-015 Olsztynek ul. Niepodległości 19

Osoba kierująca jednostką:

Ewa Szerszeniewska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku
tel. (89) 519 44 03
Krzysztof Rubas - Kierownik Klubu Integracji Społecznej w Olsztynku
tel./fax (89) 519 44 16 
Monika Gosik -  referent ds administracyjnych

tel/fax (89) 519 44 16

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W OLSZTYNKU

Klub Integracji Społecznej w Olsztynku prowadzi swoją działalność w ramach programu „Przyszłość" na podstawie Uchwały Nr XXIII/200/2005 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 24 lutego 2005 roku. W ramach reintegracji społecznej odbywają się zajęcia integracyjne, zajęcia w grupie wsparcia, poradnictwo i konsultacje indywidualne.

Celem ogólnym projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta i gminy Olsztynek poprzez:

1) odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej (pełnienia ról
społecznych w pracy, w domu),

2) odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego podejmowania pracy na rynku pracy.

Osiągniecie celu głównego jest możliwe poprzez podjęcie konkretnych wszechstronnych działań, realizujących cele bardziej szczegółowe, są to:

1. Działania o charakterze terapeutycznym, zmierzające do złagodzenia psychologicznych skutków bezrobocia, 
a dalej zmotywowanie do aktywnego poszukiwania pracy, poprzez:

♦ budowanie pozytywnego myślenia, zwiększenie motywacji,

♦ wzmacnianie wiary we własne możliwości, pozytywnej samooceny przełamywanie stereotypów,

♦ poznanie własnych predyspozycji i mocnych stron,

♦ poznanie technik radzenia sobie ze stresem (w tym radzenia sobie z cyklicznym bezrobociem).

2. Działania o charakterze socjalnym, mające na celu indywidualną pomoc w rozwiązywaniu trudnych,
konfliktowych sytuacji rodzinnych uczestników Klubu.

3. Działania o charakterze zatrudnieniowym, zmierzające do zwiększenia efektywności poszukiwania pracy:

♦ wyposażanie uczestników Klubu w umiejętności samodzielnego, aktywnego efektywnego, poszukiwania pracy i promowania własnej osoby,

♦ ułatwianie zdobywania informacji o wolnych miejscach pracy, kontaktów z innymi instytucjami świadczącymi usługi dla bezrobotnych,

♦ możliwość korzystania z indywidualnych porad specjalistycznych związanych z poruszaniem się na rynku pracy.

Działania realizowane będą przez Klub Integracji Społecznej w zakresie:

1. Prowadzenia wobec uczestników KIS diagnozy potencjału zawodowego i możliwości jego rozwoju.

2. Prowadzenia programów zatrudnienia tymczasowego - tworzenie warunków do zatrudnienia oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia poprzez prowadzenie kursów i szkoleń dokształcających.

3. Koordynowania działalności samopomocowej w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych, socjalnych.

4. Prowadzenia poradnictwa prawnego, zawodowego i innego specjalistycznego dla uczestników KIS oraz członków ich rodzin.

5. Wspierania reintegracji społecznej osób z problemami związanymi z ryzykownym używaniem alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych - prowadzenie psychoterapii.

6. Aktywizowania społeczności lokalnej.

7. Budowanie strategii działań społecznych odpowiadającej potrzebom lokalnej społeczności.

8. Budowanie lokalnej koalicji z przedsiębiorcami.

Świadczenie usług przez Klub Integracji Społecznej w Olsztynku zmierza do uświadomienia jego uczestnikom potrzeb:

♦ wzajemnego wspierania się w pokonywaniu barier i trudności życia codziennego, z którymi mają oni odczynienia w miejscu zamieszkania, pobytu (np. problemy z pracą, problemy z nadużywaniem alkoholu, itp.);

♦ samodzielnego zdobywania wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń;

♦ ciągłej, nieustannej edukacji personalnej, zawodowej i społecznej, będącej kluczem do podnoszenia własnej wartości na współczesnym, otwartym rynku pracy;

♦ konieczności osiągania samodzielności ekonomicznej oraz umiejętności gospodarowania własnymi dochodami.

 

Rodzaj działalności z zakresu:

Reintegracji społecznej

1. przeprowadzanie diagnozy osobowościowej uczestników KIS;

2. prowadzenie zajęć w grupie wsparcia;

3. prowadzenie zajęć psycho-edukacyjnych, a w szczególności warsztaty z zakresu kształtowania umiejętności interpersonalnych, kształtowania postaw życiowych, warsztatów edukacyjnych;

4. prowadzenia poradnictwa prawnego, zawodowego i innego specjalistycznego dla uczestników KIS oraz członków ich rodzin;

5. aktywizowanie społeczności lokalnej;

6. budowanie strategii działań społecznych odpowiadającej potrzebom lokalnej społeczności.
Reintegracji zawodowej

1. określanie preferencji zawodowych uczestników;

2. prowadzenie zajęć - warsztatów z zakresu rynku pracy, przygotowywania i opracowywania dokumentów aplikacyjnych, warsztatów z zakresu autoprezentacji, oraz samozatrudnienia;

3. organizowanie kursów i szkoleń podnoszących umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe;

4. prowadzenie programów zatrudnienia tymczasowego - tworzenie warunków do zatrudnienia oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia poprzez prowadzenie kursów i szkoleń dokształcających;

5. prowadzenie poradnictwa prawnego w zakresie prawa pracy;

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny