Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku

Dodatki mieszkaniowe

Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wpierających rozwój mieszkalnictwa do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wprowadzono szereg istotnych zmian. Zmiany te obowiązują od dnia 1 lipca 2021 r.

 

Podstawowe kryteria do przyznania świadczenia

 

1. Należy posiadać tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, np.:

 • być najemcą albo podnajemcą lokalu mieszkalnego, zamieszkującym w lokalu mieszkalnym,
 • posiadać spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (własnościowe lub lokatorskie),
 • posiadać odrębną własność w zasobach spółdzielni,
 • posiadać własność innego lokalu mieszkalnego
 • posiadać własność domu jednorodzinnego,
 • posiadać własność mieszkania w budynku wielorodzinnym, w którym zajmowany jest lokal,
 • posiadać inny tytuł prawny i ponosić wydatki związane z zajmowaniem tego lokalu,
 • zajmować lokal bez tytułu prawnego i oczekiwać na przysługujący lokal zamienny albo najem socjalny lokalu,

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego.

Dodatek mieszkaniowy może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród powyższych.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym
 • schronisku dla nieletnich
 • zakładzie poprawczym
 • zakładzie karnym,
 • szkole, w tym w szkole wojskowej

– jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie.

 

2.  Osoba ubiegająca się o dodatek powinna ponosić regularnie opłaty związane z utrzymaniem mieszkania i zamieszkiwać pod wskazanym adresem we wniosku.

 

3. Kryterium dochodowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 40%,
 • wieloosobowym – 30%

wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu składania wniosku, z uwzględnieniem art. 6 ust. 8 i art. 7 ust. 6. Obecnie jest to kwota 5167,47 zł.

 

4. Metraż

Do przyznania dodatku mieszkaniowego niezbędne jest spełnienie kryterium metrażu. Ustawodawca ustalił je w następujący sposób:

Liczba

osób

Określona w ustawie powierzchnia normatywna

Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 30%

Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 50%

Dla 1 osoby

35 m2

45,50 m2

52,50 m2

dla 2 osób

40 m2

52,00 m2

60,00 m2

dla 3 osób

45 m2

58,50 m2

67,50 m2

dla 4 osób

55 m2

71,50 m2

82,50 m2

dla 5 osób

65 m2

84,50 m2

97,50 m2

dla 6 osób

70 m2

91,00 m2

105,00 m2

Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2. Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (fakt ten potwierdzony jest w orzeczeniu), wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2. O wymogu zamieszkiwania oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji, o której mowa w art. 2 ust. 3, albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

5. Dochód

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji, o której mowa w art. 2 ust. 3, albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

6.Gospodarstwo rolne

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) (obecnie to kwota 3244 zł).

 

7. Dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

 

8. Dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

9.Wysokość dodatku mieszkaniowego

Stanowi ona różnicę między wydatkami, o których mowa w ust. 3–6, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:

1)15% dochodów gospodarstwa domowego –w gospodarstwie jednoosobowym;

2)12% dochodów gospodarstwa domowego –w gospodarstwie 2–4-osobowym;

3)10% dochodów gospodarstwa domowego –w gospodarstwie 5-osobowym i większym

 

10. Ryczałt

W celu obliczenia wysokości ryczałtu, o którym mowa w ust.7, stosuje się średnią cenę 1kWh energii elektrycznej, ogłaszaną na podstawie art. 23ust. 2 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. –Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020r. poz.833, 843, 1086, 1378 i1565), powiększoną o podatek od towarów i usług (obecnie cena 1 kWh brutto to 0,6610 zł).

11.  Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji (obecnie to kwota 25,84 zł).

12.  Decyzję w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku

13. Informację o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego oraz o okresie, na jaki został on przyznany, doręcza się zarządcy budynku albo innej osobie pobierającej należności za lokal mieszkalny. Przez inną osobę pobierającą należności za lokal mieszkalny należy rozumieć w szczególności właściciela lokalu mieszkalnego, wynajmującego albo posiadacza samoistnego.

14. Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności za zajmowany lokal mieszkalny.

15. Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zawiadamia organ przyznający dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, o których mowa w art. 7ust. 11, obejmujących pełne 2 miesiące, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zaległości. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokale mieszkalne zwraca organowi przyznającemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wypłaconych za miesiące, w których występowały zaległości w tych opłatach. Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zwraca organowi te kwoty w terminie kolejnych 2 miesięcy, jeżeli gospodarstwo domowe, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. Jeżeli ryczałt na zakup opału był wypłacany zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, na których spoczywa obowiązek powiadamiania organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości w opłatach, zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zwraca także nienależnie wypłacony ryczałt.

16.  W przypadku niewykonania obowiązku zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, o którym mowa wart.8 ust.4, organ uprawniony do przyznania dodatku mieszkaniowego nakłada w drodze decyzji na zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny karę pieniężną w wysokości 500 zł. Kara pieniężna stanowi dochód budżetu gminy i jest uiszczana na rachunek bankowy organu przyznającego dodatek mieszkaniowy, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja nakładająca karę pieniężną stała się ostateczna.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny